Generalitat de Catalunya
bw-i
Allianz für Fachkräfte Baden-Württemberg
Ministeri de Finances i Econimia

Avís legal

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Neues Schloss
Schlossplatz 4
70173 Stuttgart
Germany

Telèfon +49 711123-0
Fax +49 711123-4791
poststelle@mfw.bwl.de

 

Responsable dels continguts
Baden-Württemberg International
Gesellschaft für internationale wirtschaftliche
und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
Germany

Jennifer Olbrich
jennifer.olbrich@bw-i.de
www.bw-i.de

 

Drets d’imatge: Tourismus BW

 

Exempció de responsabilitat

 

1. Contingut de l’oferta en línia

L’autor no garanteix l’actualitat, la veracitat, la integritat o la qualitat de la informació facilitada. S’exclou tota responsabilitat exigida contra l’autor en relació amb danys materials o immaterials causats per l’ús o la manca d’ús de la informació presentada, o per l’ús d’informació incorrecta o incompleta, sempre que la culpa no sigui imputable a l’autor per una acció dolosa o una negligència greu demostrables.
Totes les ofertes són sense compromís i no són vinculants. L’autor es reserva expressament el dret de modificar, ampliar o eliminar parts de les pàgines o tota l’oferta, així com suspendre’n la publicació amb caràcter temporal o definitiu, sense necessitat d’informar-ne prèviament.

 

2. Referències i enllaços

En el cas de les referències directes o indirectes a pàgines web de tercers (enllaços) que es trobin fora de l’àmbit de responsabilitat de l’autor, només es podria incórrer en responsabilitat amb caràcter exclusiu quan l’autor tingués coneixement dels continguts i tècnicament li fos possible i raonable impedir-ne l’ús quan els continguts fossin il·lícits.
L’autor afirma expressament que en el moment d’incloure els enllaços no s’han pogut detectar continguts il·legals a les pàgines enllaçades. L’autor no té cap mena d’influència en la configuració actual i futura, els continguts o els drets d’autor de les pàgines enllaçades/vinculades. Per aquest motiu, es distancia expressament de tots els continguts de totes les pàgines enllaçades/vinculades que es modifiquin després de la inclusió de l’enllaç. Això també és aplicable als enllaços i referències inclosos a la pròpia oferta web, així com a les entrades realitzades per tercers als llibres de visitants, fòrums de discussió, llistes d’enllaços, llistes de distribució per correu electrònic i en qualsevol altra forma de base de dades que permeti a tercers escriure als continguts. Cas de continguts il·legals, incorrectes o incomplets i, en especial, en supòsits de danys causats per l’ús o la manca d’ús de la informació facilitada, l’únic responsable serà l’explotador del web al que es faci referència, mentre que s’exclou de responsabilitat tot aquell que es limiti a la inclusió d’enllaços a dita publicació.

 

3. Drets d’autor i propietat intel·lectual

L’autor vetlla per tal de tenir en compte els drets d’autor dels gràfics, gravacions d’àudio, seqüències de vídeo i texts empleats en totes les publicacions, per utilitzar gràfics, gravacions d’àudio, seqüències de vídeo i texts propis o recórrer a gràfics, gravacions d’àudio, seqüències de vídeo i texts que no estiguin sotmesos a llicència.
Totes les marques i marques comercials compreses en l’oferta web i protegides per tercers quan es correspongui estan subjectes amb caràcter il·limitat a les disposicions de les lleis de propietat intel·lectual i industrial aplicables, així com als drets de propietat de llurs propietaris registrats. La mera menció de les marques comercials no implica que no estiguin protegides pels drets de tercers.
Els drets d’autor dels continguts publicats i creats per l’autor corresponen únicament a l’autor de les pàgines. No es permet la reproducció o l’ús dels dits gràfics, gravacions d’àudio, seqüències de vídeo i texts en altres publicacions electròniques o en paper sense el consentiment exprés de l’autor.

 

4. Protecció de dades

Sempre que en el marc de l’oferta web hi hagi la possibilitat d’introduir dades personals o comercials (adreces de correu electrònic, noms, adreces postals), la facilitació de les dites dades per part de l’usuari serà voluntària amb caràcter exprés. L’ús i el pagament de tots els serveis oferts, sempre que sigui tècnicament possible i raonable, també es permet sense la facilitació de les dites dades o mitjançant dades anònimes o un pseudònim. No es permet la utilització de dades de contacte publicades en el marc de l’avís legal o similars, tals com adreces postals, números de telèfon o de fax, així com adreces de correu electrònic, per a l’enviament d’informació que no s’hagin sol·licitat expressament. Es reserva el dret exprés de prendre les mesures legals pertinents contra els responsables dels anomenats correus brossa si infringeixen la prohibició anteriorment descrita.

 

5. Eficàcia jurídica de l’exempció de responsabilitat

Aquesta exempció de responsabilitat s’ha de considerar part de l’oferta web a partir de la qual s’hagi fet referència a aquesta pàgina. Cas que determinades parts o formulacions concretes del text no es corresponguin amb la situació legal aplicable, perdin la seva actualitat jurídica o no s’hi corresponguin íntegrament, el contingut i la validesa de la resta del document no es veuran afectats.